مزارها

 

Ø     مزار شیخ صوفی برآباد

Ø     مزار پیر یا هو

Ø     مزار شاهزاده شیرخانه لاج

Ø     مزار فدک

Ø     مزار حضرت سلطان  (سنگان )

Ø     مزار خواجه انجیر سنگان

Ø     مزار شیخ یعقوب کله لق متوفی 812 (هـ-ق) 

Ø     مزار امیر قوام الدین نصرالله

Ø     مزار خواجه فضل الله سنگان

Ø     مزار رکن الدین محمود سنجانی (متوفی 593 (هـ-ق)

Ø     مزار پیر گرزدان در سنگان

Ø     مزار سید مرتضی

Ø     مزار سید احمد شاه

Ø     مزار بابا عبدالله

Ø     مزار میر قوام الدین

Ø     مزار بابا جلال در نشتیفان

Ø     مزار محمود کبودانی عارف قرن هشتم

Ø     مزار خدیجه خاتون

Ø     ابوبکر وراق

Ø     شاهزاده اسماعیل

Ø     شاهزاده قاسم

Ø     میر قوام الدین شیرازی (معمارنامی ایران و سازنده‏ی مدرسه غیاثیه  گوهرشاد مشهد  هرات متوفی در سال 842 (هـ-ق) )

Ø     مزار پیر بیرقدار

Ø     مزار پیر علمدار

Ø     مزار چهار طاق در خرگرد

Ø     مزار بی بی حور

Ø     بی بی نور

Ø     مزار شیخ صفائدین

Ø     مزار شاه سیدان

Ø     مزار پیر نقاره خانه

Ø     مزار پیر دروازه

Ø     مزار خواجه گان قفل گر

Ø     شاه موسی

Ø     شیخ صدر الدین

Ø     مزار شیخ ابوطاهر

Ø     مزار پیر باغ خان

مزار مجد الدین محمد

/ 0 نظر / 27 بازدید