عـلوم ادبـی

 

4-    عبدالله بن محمد بن یوسف زوزنی :  از دانشمندان و نوادر روزگار

5-  مولانا فصیح خوافی : که اولاد او را در هرات نظامیان خوانند . وی همیشه در سفر مصاحب و همدم امیر علیشیر نوایی ، وزیر دانشمند سلطان حسین بایقرا ، بوده است .

6-    میرزا غلامحسین معروف  به مظفر خوافی : در سال 1299 (هـ-ق) فوت کرده ، وی تمام عمر خود را ساکن مدرسه بوده و در شعر و ادب مشهور بوده است .

7-    فصیح رویی : از شعرای خراسان که درخدمت جوکی میرزای تیموری، کتابخانه‏ی او را اداره می‏کرد .

8-  خواجه مجد الدین خوافی : از رجال نامدار علم و ادب و برادر خواجه غیاث الدین پیر احمد خوافی که در سال 838 (هـ-ق) فوت کرده است .

9-  خواجه مجد الدین محمد : ابن خواجه زین العابدین حاجی الخوافی نیاز آبادی که نسبش به خواجه ابو نصر مشکان زوزنی دبیر رسایل غزنوی می رسد و در سال 840 (هـ-ق)فوت کرده است .

10-  مجد الدین قاسمی خوافی : از شعرای معروف قرن دهم (هـ-ق) که درفراه افغانستان مدفون است .

11-شیخ زین الدین خوافی: برادر شیخ نور الدین از انواع علوم و فنون و ادب بهره داشته است وی که در قندهار زندگی میکرده از مصادر امور مهم محمد باقر شاه بوده است ، در سال 928 (هـ-ق) فوت نموده است .

12-شیخ زین الدین خوافی : متخلص به وفایی از شعرا و ادیبان قرن دهم هجری که در زمان بابر به هند رفت در معما ، تاریخ و بدیهه گویی استاد بوده تاریخ فتح هندوستان را نوشته و در 940 (هـ-ق) فوت کرده است .

13-صمصام الدوله میر عبد الرزاق خوافی : صاحب مآثر الامرا و بهارستان سخن علاوه بر این‏که در زمینه علم و ادب صاحب نظر بوده ، او و فرزندانش در دربار اکبر شاه مناصب شایسته ای داشته اند .

14-شیخ زین العابذین خوافی : از شعرا قرن هشتم و نهم (هـ-ق) است در سال 833 (هـ-ق) فوت نموده است

15-مجد الدین خوافی : ادیب فارسی مقیم هندوستان ، که در قرن دهم به فرمان جلال الدین اکبرشاه ، پادشاه هند ، کتاب خارستان را به تقلید از گلستان سعدی نوشت که طبق تحقیقات سعید نفیسی ظاهراً روضه خلد مجد خوافی را که در سال 733 (هـ-ق) نوشته شده به نام خودش کرده است از این رو اغلب اشخاص این دونفر رایکی دانسته اند درحالیکه این دوتن دو قرن اختلاف زمانی داشته اند .

16-مولانا شهاب الدین معروف به مظفر خوافی : از شعرای قرن هشتم (هـ-ق) که در دربار ملک معز الدین حسین کرت در هرات تقّرب خاصّی داشت و اورا مظفر هروی گویند .

17-مولانا مظفر خوافی : از دانشمندان قرن هشتم (هـ-ق) که در زمان ملک غیاث الدین کرت در هرات زندگی می‏کرده و در شعر و ادب مهارت خاصی داشته است .

 

/ 0 نظر / 10 بازدید