لیست روستاهای خواف به تفکیک بخش ها

ردبف روستاهای بخش مرکزی روستاهای بخش جلگه زوزن

روستاهای بخش سلامه

روستاهای بخش سنگان

1

شهر خواف

قاسم آباد

سلامه

سنگان

2

خرگرد

اسد آباد

قلعه نو

برآباد

3

لاج

جهان آباد

خیرآباد

گریو

4

مهاباد

باغ بخشی

احمدآباد

کلاته کلان

5

فایندر

مهاباد

حسن آباد

دردوی

6

گرازی

زوزن

خرم آباد

خوشابه

7

خواجه

بیاس آباد

علی آباد

چاه غش

8

ورای

ابراهیمی

هزار خوشه

موسی آباد

9

حفیظ آباد

بنیاباد

رزداب

چاه فصل

10

ارزنه

لاخی برکاء

بند ایوان

معدن سنگان

11

تیزاب

چاه خشت

سراب

چاه گز نو

12

دشت

چاه کنده

چهارده

چاه ایوبی

13

کجنه

چاه مسیله

چمن آباد

چاه سرخ

14

مهرآباد

چاه کچی

شهرک

سیرخون شمالی

15

/ 0 نظر / 20 بازدید