مسجد گنبد سنگان پایین خواف

درون کوچه ای کهنه و تنگ و فرو ریخته که گمان نمی بری دیواری راست بر پا ایستاده باشد . شاهد شکوفایی خلاقیت‏های دست و فکر انسان می‏باشیم مسجدی ساخته شده که راستی موزه ای کوچک از ظرافت کاری‏ها و خلاقیت‏ها ی دست و اندیشه انسان است . گنبدی دارای 8 ترک ، 8 سرطاق ، 8 غرقه کوچک دارای شبستان ومحراب با گچ بری‏‏های هنرمندان . این بنا از زیباترین بناهای عصر سلجوقی بوده ، آیات قرآنی بر سر دوش محراب آن نقش بسته و دارای یک ایوان رو به آفتاب و دو ایوان کوچکتر در طرفین است بدین سبب مسجد گنبد گویند .

     مستشرقان معروفی ازدونالدویلر،کاپیتان‏کریستی ریزی ازآن‏دیدن‏کرده اند.دراین بنا دواتاق وجود داردکه دارای‏گنبدچهارگوشه هردو ازحیث ساختمان شبیه یکدیگر و دارای وسعت وحجم مساوی هستند که ازخشت خام و رگه های آجرساخته شده اند 0

      قسمت درونی گنبدها از آجر ساخته شده  روی  آجرها دو طبقه خشت خام به‏کار رفته است0برخی گویند این بنا ازاثارتاج‏ الدین ابوالفضل نصربن طاهرین محمد صفاری است که بین سالهای483 تا 559 (هـ-ق) ازطرف سلجوقیان درسیستان حکومت داشته است. براساس کتیبه ای که باقی مانده سال ساخت آن 535 (هـ-ق) بوده است متن نوشته روی کتیبه « هذا خط الکوفی مع هجره النبویه ثلاثین خمس و خمسمائه».          

                 

 

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
مهدي

اين که مال سنگانه مال خواف ني افتاد!