جیزد شهری خفته در خاک

 

 

موقعیت جغرافیایی

 

 

شهـر تاریخی جیـزد در فاصلـه 5/1 کیلومتـری جاده رشتخوار به شهرستـان خـواف قرار گرفتـه است ایـن شهـر بـزرگ در مشـرق شهرستـان رشتخـوار در کنار روستـای فعلی اکبـر آباد قـرار دارد  مساحت فعلی آن که بـه صورت تپـه هایی پسـت و بلنـد موجود است حـدود 25 هکتـار می باشـد که بعضـا" ایـن تپـه ها به زیر کشت دیـم رفتـه اند . تپـه های واقع در این منطقه را می توان جزء بـزرگ ترین تپـه های تاریـخی خراسـان بـزرگ دانست که در کنـار یکی از شاخه های اصلی جاده ابریـشم بوده است این شهر حلقه ارتباطی ولایـات غربی و شمالی ایران بخصوص زاوه ، نیشابور ، طـوس ، ترشیـز و ... به شرق یعنی افغانستان کنونی( که جزئـی از ایـران بـوده است ) سیستـان و قهستـان و زوزن بوده  است در بیشتـر کتـب تاریخی جیـزد را جزئی از ولایـت زوزن و خـواف دانسته اند .

 

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید