مدرسه‏ی نظامیه‏ ی خرگـرد

خواجه نظام الملک توسی ، وزیر ملکشاه سلجوقی، در دوران وزارت خود نظامیه های زیادی در هرات ، بغداد ، توس ، نیشابور ، خرگرد خواف ساخته است در این مدارس که درحکم دانشگاه های امروزی بوده علوم عالی تدریس می‏‎شد هریک از موقوفات ، معلم ، رئیس ، معید خطیب دارالکتب عمال  ظابطین و تشکیلات منظمی داشتند محصلین و طلاب دارای وظیفه و مستمری بوده معیدها از بین علما و دانشمندان انتخاب می‏شدند .

       آندره گدار ضمن دیدار از این مدرسه گوید بنای مزبور قدیمی ترین مدرسه بزرگ چهار ایوانی در ایران است که الگویی برای چهار ایوانی شدن مسجد جامع اصفهان و پس از آن مسجد اردستان در قرن هشتم (هـ-ق) گردیده است در زوایای ساختمان اماکن مسکونی و دفاتر اداری وجود داشته است . در مورد تأسیس این مدرسه گویند چون خواف از نظر علمی فرهنگی مورد توجه بوده است، آنرا ساخته اند، برخی گویند: نظامیه پایگاهی بود برای ترویج مذهب شافعی که خواجه نظام الملک بدان گرایش داشته و چون خواجه از اشاعه‏ی مذهب اسماعیلی و افکار حسن صباح در حوزه‏ی خواف بیمناک بود تأسیس نظامیه سپر فکری بود در مقابل افکار اسماعیلی در خواف تا اوایل صفویه این مدرسه پا برجا بوده و عبد الرحمان جامی1 شاعر بزرگ قرن نهم (هـ-ق) شاگرد نظامیه خرگرد بوده است . اگر چه عمر مدرسه حدود هزار سال است ولی بعدها به علت بی توجهی و تحت تأثیر عوامل طبیعی رو به افول گذاشته، تا جائی که مخروبه شد. فقط کتیبه ای که با گچ نوشته شده باستان شناسان سالهای قبل از دیوار جدا کرده و به موزه ایران منتقل کردند . تاریخ ساخت بنا سالهای 475تا 485 (هـ-ق) می باشد . بعدها آثار باقی‏مانده از بین رفت و در محل آن در سال 1361   (هـ-ش) مسجدی به نام مسجد نظام الملک ساخته شده که امروزه برادران اهل سنت خرگرد از آن به عنوان مسجد جامع استفاده می کنند .

 

/ 0 نظر / 135 بازدید