سـلاطیـن


خواجه مجد الدین خوافی نیاز آبادی که در سال 720 (هـ-ق) حکومت خواف و توابع آن‏را به عهده داشته در جنگ با ملک غیاث الدین کرت سلطان هرات مغلوب شد که مزارش اکنون در نیاز آباد است . ملوک زوزن چون ملک قوام الدین زوزنی و غیره که سالها بر کرمان تا بندر عباس حکم فرمایی داشتند و ابو قابوس حاکم شامات اهل سلامه خواف بوده است .

/ 0 نظر / 12 بازدید