نفوذ وگسترش اسلام

در سال 18 (هـ-ق) احنف بن قیس از طریق طبس وارد خراسان شد و شهر هرات را با جنگ تصرف کرد . پاره ای از شهر های خراسان بدون جنگ و به طریق صلح مسلمان شدند ، از جمله خواف . و برای شهرهای نیشابور هرات و سرخس حاکمانی را تعیین نمود . در سال 31 (هـ-ق) اهالی خراسان نقض عهد کردند . مردم خراسان به خصوص زردشتیان منطقه به علت نبودن نمایندگی مقتدر از سوی حکومت اسلامی در محل و دوری از مرکز قدرت اسلام و اسلام ظاهری و عدم اعتقاد برخی ازآنان علیه حکومت اسلامی طغیان نمودند . چون خبر به مکه رسید خلیفه‏ی اسلام ، عبدالله بن عامر را مأمور فتح خراسان و هرات کرد . در مسیر راه چون به خواف رسیدند ، از زردشتیان مقیم قلعه مرتفع خرگرد که مقاومت می کردند ، تعهد گرفتند از اسلام حمایت کرده ، به زندگی خود ادامه دهند . چون به طرف هرات حرکت نموده ، با یاغیان آن به نبرد پرداختند ، که منجر به فتح هرات توسط سپاه اسلام گردید .در مراجعت از هرات ، زردشتیان خواف عهد خود را شکستند و در سنگان با اسلام برخورد نمودند که مزار خواجه انجیر از شهدای آن دوره است . در خرگرد هم زردشتیان قلعه‏ی گبرها ، مقاومت نموده ، جنگ تا دامنه‏ی کوه خواجه یار ادامه پیدا کرد . گورستان شهدای گمنام ، مزار خواجه یار نتیجه همین پیکارها است . لشکر اسلام در مسیر بالا خواف در حدود سراب پیکار دیگری با زردشتیان 

         لازم به ذکر است علاوه بر آن در منطقه درازو  باخرز و روستای استای نیروهای اسلام با مجوسان درگیری مستقیم داشتند که منجر به شهادت مسلمانان گردیده است قیام به آفرید زوزنی که از سیجاوند ظاهر شد و خود را فرستاده‏ی خدا به حساب می آورد از جمله‏ی این مقاومت ها علیه اسلام است .

/ 0 نظر / 12 بازدید