علـوم ریاضـی

 

4-  محمد بن علی خوافی : ریاضی دان و خطاط قرن هفتم که رساله معینیه اثر خواجه نصیر الدین توسی را در سال 665 (ه-ق) به رشته تحریر در آورد

زنگنه خوافی : ریاضی دان قرن یازدهم (ه-ق)که کتاب صراط المستقیم را به عربی در بیان قواعد استخراج سمت قبله و هم چنین کتاب کنز البرهان را در جبر و مقابله تألیف کرده است

/ 0 نظر / 13 بازدید